กราฟิกพื้นผิว openGL/Pyglet หายไปเมื่อวาดสไปรต์

textures = []

image = pyglet.image.load(os.path.join(img_dir, "magic.png"))

textures.append(image.get_texture())

glEnable(textures[-1].target)
glBindTexture(textures[-1].target, textures[-1].id)
glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGB, image.width, image.height,
    0, GL_RGBA, GL_UNSIGNED_BYTE,
    image.get_image_data().get_data('RGBA',
    image.width * 4))
glBindTexture(texture.target, texture.id)
glBegin(GL_QUADS)
glTexCoord2f(0.0, 0.0); glVertex3f(4.0, -2.0, 100.0+self.clock)
glTexCoord2f(1.0, 0.0); glVertex3f(4.0, -2.0, -100.0+self.clock)
glTexCoord2f(1.0, 1.0); glVertex3f(-4.0,  -2.0, -100.0+self.clock)
glTexCoord2f(0.0, 1.0); glVertex3f(-4.0,  -2.0, 100.0+self.clock)
glEnd()