การประกาศตัวแปรจะไม่ทำงานเว้นแต่จะเท่ากับ 0 [ซ้ำกัน]

var sumNum; //var sumNum = 0;

const sumAll = function(startNum, endNum) {
    for(var i = startNum; i<= endNum; i++) {
        sumNum += i;
    }
    return sumNum;
}