การสร้างฟังก์ชันไดนามิกโดยใช้ globals() ใน python

import pytest 
import input_csv

datalist = input_csv.csvdata()


def display():
  return 10 + 5


for data in datalist:
  functionname = data['TCID']
  parameters = [data['Template_name'], data['File_Type']]
  body = 'print(display())'


  def createfunc(name, *params, code):
    exec('''
@pytest.mark.regression
def {}({}):
  {}'''.format(name, ', '.join(params), code), globals(), globals())


  createfunc(functionname, data['Template_name'], data['File_Type'], code=body)
  templateName = data['Template_name']
  fileType = data['File_Type']
  globals()[functionname](templateName, fileType)