การส่งสตริงสำหรับชื่อตัวแปร Python

nput_numbers_list = ((input()).split(" "))
input_letters = (input())
input_letters_list = []
for i in range(3):
  input_letters_list.append(input_letters[i])
input_numbers_list = [int(x) for x in input_numbers_list]
input_numbers_list.sort()
print_string = ""
for i in range(3):
  if input_letters[i] == "A":
    print_string = print_string + A + " "
  if input_letters[i] == "B":
    print_string = print_string + B + " "
  if input_letters[i] == "C":
    print_string = print_string + C + " "
print(print_string)
input_numbers_list = ((input()).split(" "))
input_letters = (input())
input_letters_list = []
for i in range(3):
  input_letters_list.append(input_letters[i])
input_numbers_list = [int(x) for x in input_numbers_list]
input_numbers_list.sort()
A = str(input_numbers_list[0])
B = str(input_numbers_list[1])
C = str(input_numbers_list[2])
final_list = ["""Magic that turns input_letters_list into variables in the order used by list and then uses that order"""]
print("{} {} {}".format("""Magic that turns final_list into variables in the order used by list and then puts it in string""")