การหาสหสัมพันธ์ไม่เชิงเส้นใน R

y <- data$AvgRating
x <- data$Hamming.distance
x2 <- x^2

quadratic.model = lm(y ~ x + x2)
install.packages("devtools") 
library(devtools)
install_github("ProcessMiner/nlcor")
library(nlcor)