การเข้าถึงตัวแปรในขอบเขตท้องถิ่นและเพิ่มไปยังขอบเขตส่วนกลางในJulia

def foo():
  x = 10
  globals().update(locals()) # update global parameters

print(x) # continue using x
julia> function f(a,b)
      c = a*b

      for (k,v) in Base.@locals
        @eval $k = $v
      end
    end
f (generic function with 2 methods)

julia> f(2,3)

julia> a
2

julia> b
3

julia> c
6

julia> f("a", "b")

julia> a
"a"

julia> b
"b"

julia> c
"ab"