การเข้าถึง HttpListener ถูกปฏิเสธ

using System;
using System.Net;

namespace ConsoleApplication1
{
  class Program
  {
    private HttpListener httpListener = null;

    static void Main(string[] args)
    {
      Program p = new Program();
      p.Server();
    }

    public void Server()
    {
      this.httpListener = new HttpListener();

      if (httpListener.IsListening)
        throw new InvalidOperationException("Server is currently running.");

      httpListener.Prefixes.Clear();
      httpListener.Prefixes.Add("http://*:4444/");

      try
      {
        httpListener.Start(); //Throws Exception
      }
      catch (HttpListenerException ex)
      {
        if (ex.Message.Contains("Access is denied"))
        {
          return;
        }
        else
        {
          throw;
        }
      }
    }
  }
}
netsh http add urlacl url=http://+:80/MyUri user=DOMAIN\user