การเผยแพร่ข้อมูลเมตา WCF สำหรับบริการนี้ถูกปิดใช้งานอยู่ในขณะนี้

<?xml version="1.0"?>
<configuration>
 <system.serviceModel>
  <bindings>
   <webHttpBinding>
    <binding name="myWebHttp"/>
   </webHttpBinding>
  </bindings>
  <behaviors>
   <serviceBehaviors>
    <behavior name="EDSCoastmap">
     <serviceMetadata httpGetEnabled="true"/>
     <serviceDebug includeExceptionDetailInFaults="true"/>
    </behavior>
   </serviceBehaviors>
   <endpointBehaviors>
    <behavior name="webHttp">
     <webHttp/>
    </behavior>
    <behavior name="jsonWebHttp">
     <enableWebScript/>
    </behavior>
   </endpointBehaviors>
  </behaviors>
  <services>
   <service behaviorConfiguration="EDSCoastmap" name="EDS_CoastmapRest.EDSCoastmap">
    <endpoint behaviorConfiguration="webHttp" binding="webHttpBinding"
     bindingConfiguration="myWebHttp" contract="EDS_CoastmapRest.IEDSCoastmap" />
    <endpoint address="mex" binding="mexHttpBinding" contract="IMetadataExchange" />
   </service>
  </services>
 </system.serviceModel>
 <system.web>
  <compilation debug="true" targetFramework="4.0"/>
  <pages controlRenderingCompatibilityVersion="3.5" clientIDMode="AutoID"/>
 </system.web>
</configuration>