การเพิ่มประสิทธิภาพ WCF NetNamedPipeBinding

 pipeBinding.MaxBufferPoolSize = 5000000;
 pipeBinding.MaxBufferSize = 5000000;
 pipeBinding.MaxReceivedMessageSize = 5000000;
 pipeBinding.ReaderQuotas.MaxArrayLength = 5000000;
 pipeBinding.Security.Transport.ProtectionLevel = ProtectionLevel.None;