การเริ่มต้นชุดข้อมูล SAS ด้วยตัวแปรมาโครส่วนกลางโดยการเพิ่มค่า

%let var1 = 3;
%let var2 = 2.5;
%let var3 = 1;
[...]
%let varN = 2;


Data ABC;
 do i = 1 to &N;
  x = var&i.;
 end;
run;
%let var1=1;
%let var2=2;
%let var3=3;
%let N=3;

Data ABC;
  do i=1 to &N;
    x = symget(catt('var', i)); *character value;
    y = symgetN(catt('var', i)); *numeric value;
    output;
  end;
run;

proc print data=abc;
run;