การเรียกใช้ฟังก์ชันจากภายนอกคลาสด้วยอินพุตของผู้ใช้โดยไม่ต้องใช้ global

TypeError: phone.__init__() missing 1 required positional argument: 'NUMBER_INPUT'
class phone:
  
    def __init__(self,NUMBER_INPUT):
      self.NUMBER_INPUT = NUMBER_INPUT
  
    def phone_number(self):
      """validate user input of phone number"""
      while True:
        self.NUMBER_INPUT = input("Please enter your phone number: ")
        if re.fullmatch(r"\d{3}-\d{3}-\d{4}" ,self.NUMBER_INPUT):
          print("You phone number is: " + self.NUMBER_INPUT)
          break
        print("Please enter a valid phone number ex. 123-456-5678")
  
  phone().phone_number()