การโคลนในเครื่องและไม่ใช่ในพื้นที่ [Lua]

local player = game.Players.LocalPlayer

script.Parent.MouseButton1Click:Connect(function()
  if player.leaderstats.Kills.Value >= 0 then
    local clonar = game.ServerStorage.ClassicSword:Clone()
    clonar.Parent = player.Backpack
  end
end)
local player = game.Players.LocalPlayer
local buyEvent = game.ReplicatedStorage.RemoteEvent

script.Parent.MouseButton1Click:Connect( function()
  buyEvent:FireServer()
end)