การใช้ไฟล์แยกกันต่อฟังก์ชัน - global import

import logging
import time
from subfile import myfunc

myfunc("Test")
import logging

def myfunc(var):
    logging.info("entered myfunc")
    time.sleep(2)
    logging.info("Variable: {}".format(var))