การใช้ map() กับสองอาร์กิวเมนต์ โดยที่อาร์กิวเมนต์หนึ่งเป็นรายการ และอีกอาร์กิวเมนต์เป็นจำนวนเต็ม

def change_salary(data: list, amt: int) -> list:
  new_data = data[:]
  new_data[1] += amt
  return new_data
  
def change_salaries(employees: list, amt: int) -> list:  
  return list(map(change_salary, employees, [amt]*amt))

employees = [
  ["Person1", 2000000],
  ["Person2", 2500000]
]

happier_employees = change_salaries(employees, 100000)
return [change_salary(employee, amt) for employee in employees]