ข้อผิดพลาด $ แหล่งที่มา .bashrc -ksh: .: .bashrc: ไม่สามารถเปิดได้ [ไม่มีไฟล์หรือไดเรกทอรีดังกล่าว]

read -p "Home is set to $HOME. Would you like to change it to something else? [y/n]: " ANSWER
if [[ $ANSWER == "y" ]]; then
 read -p "Insert PATH : " ANSWER
 echo "export HOME=$ANSWER"  >> $HOME/.bashrc
 echo "export PREVHOME=$HOME" >> $HOME/.bashrc
 echo "source $ANSWER/.bashrc" >> $HOME/.bashrc
 export HOME=$ANSWER 
 echo "Moving to $HOME"
 cd $ANSWER

 if [[ ! -f $HOME/.bashrc ]];then 
  echo "Creating .bashrc in $HOME ..."
  touch $HOME/.bashrc $HOME/.bash_profile $HOME/.bash_history $HOME/.bash_logout
 fi 

else
 echo "HOME var will remain $HOME"
fi
$ source .bashrc
-ksh: .: .bashrc: cannot open [No such file or directory]