คลาสย่อยรับช่วงไพรเวตหรือไม่

package Dump;

public class Parent {

  private String reallyHidden;
  private String notReallyHidden;

  public String getNotReallyHidden() {
    return notReallyHidden;
  }

  public void setNotReallyHidden(String notReallyHidden) {
    this.notReallyHidden = notReallyHidden;
  }

}//Parent
package Dump;

public class Child extends Parent {

  private String childOnly;

  public String getChildOnly() {
    return childOnly;
  }

  public void setChildOnly(String childOnly) {
    this.childOnly = childOnly;
  }

  public static void main(String [] args){

    System.out.println("Testing...");
    Child c1 = new Child();
    c1.setChildOnly("childOnly");
    c1.setNotReallyHidden("notReallyHidden");

    //Attempting to access parent's reallyHidden
      c1.reallyHidden;//Does not even compile

  }//main

}//Child