คุณจะแทนที่อักขระในสตริงได้อย่างไรภายใต้เงื่อนไข re.IGNORECASE [ซ้ำกัน]

sentence = 'this is a book.pdf'

sentence.replace( 'pdf' or 'PDF' ,'csv' )

sentence.replace('pdf','csv',re.IGNORECASE)
import re
sentence = 'this is a book.pdf'
ext2 = 'csv'
sentence = re.sub(rf'\.\w+$', f'.{ext2}', sentence)