ค้นหาว่าอาร์เรย์มีสตริงที่ไม่ตรงกันหรือไม่

def check(list, s):
  n = len(list)
 
  # If the array is empty
  if (n == 0):
    return False
 
  for i in range(0, n, 1):
     
    # If sizes are same
    if (len(list[i]) != len(s)):
      continue
 
    diff = False
    for j in range(0, len(list[i]), 1):
      if (list[i][j] != s[j]):
 
        # If first mismatch
        if (diff == False):
          diff = True
 
        # Second mismatch
        else:
          diff = False
          break
         
    if (diff):
      return True
 
  return False
def check(sList,string):
  return any(len(string)==len(s) and sum(a!=b for a,b in zip(s,string))==1 
        for s in sList)

check(["abcd","cdef","efgh"],"xfgh") # True
check(["abcd","cdef","efgh"],"abdc") # False