จะซ้อนแมโครส่วนกลางภายในแมโครส่วนกลางใน Stata ได้อย่างไร