จะประกาศตัวแปรทั่วโลกใน php ได้อย่างไร?

<?
  $a="localhost";
  function body(){
    global $a;
    echo $a;
  }

  function head(){
    global $a;
    echo $a;
  }

  function footer(){
    global $a;
    echo $a;
  }
?>
$GLOBALS['a'] = 'localhost';

function body(){

  echo $GLOBALS['a'];
}