จะปิด WCF Netnamedpipebinding Channel ได้อย่างไร?

    Private Sub CloseChannel(ByVal channel As ICommunicationObject)
    Try
      If channel.State = CommunicationState.Opened Then
        Dim caller As New AsyncCallback(AddressOf callback)
        channel.BeginClose(caller, New Object)
        ' channel.Close()
      End If
    Catch ex As Exception
      Log(LogTypes.AllExceptions, "CloseChannel - Error closing the channel. ", ex.ToString)
    Finally
      channel.Abort()
    End Try
  End Sub
using (ServiceReference1.ServiceClient client=new ServiceClient())
      {
        var result = client.Test();
        Console.WriteLine(result);
      }