จะเข้าถึงตัวแปร Global ในองค์ประกอบการทำงานของ React JS ได้อย่างไร?

Global === Window
const Comp = props => { 

  const [get, set]= React.useState("");
  React.useEffect(()=>{
set(window.Designer.nodes.NODE_FROM.dataSource);

},[window.Designer]);
return (<div/>)
};