จะเพิ่ม LicenseKey ให้กับ Webservice Call ใน BizTalk SendPort ได้อย่างไร?

 <wms:OrderInfoObject>
   ...
 </wms:OrderInfoObject>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="..." xmlns:wms="...">
  <soapenv:Header>
  </soapenv:Header>
  <soapenv:Body>
 -- Here comes my message --
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>