จะใช้ชื่อเดียวกันของไฟล์อินพุตสำหรับชื่อของไฟล์เอาต์พุตได้อย่างไร? [ทำซ้ำ]

for filename in os.listdir('/home/ripperflo/Downloads/nightlight_geotiffs'):
  if filename.endswith('.tif'):      # take TIFF-files only
    with rasterio.open(os.path.join('/home/ripperflo/Downloads/nightlight_geotiffs', filename)) as f:      # open GeoTiff and store in f
      img = f.read()     # open GeoTiff as 3D numpy array
      matrix = img[0]     # 3D array to 2D array because nighlight images has only one band
      z_norm = stats.zscore(matrix)      # normalize 2D array

      # save to npy file
      np.save('/home/ripperflo/Downloads/nightlight_z-array/', filename, z_norm)
>>> p = Path('/home/ripperflo/Downloads/nightlight_geotiffs/BJ2012_2.tif').stem
'BJ2012_2'