จะใช้ตัวแปรสภาพแวดล้อมสำหรับวิธี GET ใน POSTMAN Tool ได้อย่างไร?

{
 "success": true,
 "data": {
   "id": "1234"
 }
}
var data = JSON.parse(responseBody);
if(data && data.data && data.data.id){
  pm.environment.set('customerId', data.data.id)
}