จะใช้บริการ WCF จาก SSIS โดยใช้ผู้ใช้พร็อกซี SSIS ได้อย่างไร

Executed as user: {domain\Proxyuser} 
. ...System.ServiceModel.Channels.PipeConnectionInitiator.GetPipeName(Uri uri, IPipeTransportFactorySettings transportFactorySettings)
   at System.ServiceModel.Channels.NamedPipeConnectionPoolRegistry.NamedPipeConnectionPool.GetPoolKey(EndpointAddress address, Uri via)
   at System.ServiceModel.Channels.CommunicationPool`2.TakeConnection(EndpointAddress address, Uri via, TimeSpan timeout, TKey& key)
   at System.ServiceModel.Channels.ConnectionPoolHelper.EstablishConnection(TimeSpan timeout)
   at System.ServiceModel.Channels.ClientFramingDuplexSessionChannel.OnOpen(TimeSpan timeout)
   at System.ServiceModel.Channels.CommunicationObject.Open(TimeSpan timeout)
   at System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel.OnOpen(TimeSpan timeout)
   at System.ServiceModel.Channels.CommunicationObject.Open(TimeSpan timeout)
  Exception rethrown at [0]:
   at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.HandleReturnMessage(IMessage reqMsg, IMessage retMsg)
   at System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy.PrivateInvoke(MessageData& msgData, Int32 type)
   at System.ServiceModel.ICommunicationObject.Open(TimeSpan timeout)   at System.ServiceModel.ClientBase`1.System.ServiceModel.ICommunicationObject.Open(TimeSpan timeout)
   at ST_4afb40bbfa44442385f42de501c36110.csproj.ScriptMain.Execute()