จะให้คำสั่งระบุตัวแปรที่ไม่ได้กำหนดได้อย่างไร? [ทำซ้ำ]

var variable;

function(variable);

function function(variable) {
  alert ("variable equals " + variable);
  if (variable != 'undefined') {
    ~~~code1~~~
  } else {
    ~~~code2~~~
  }
}
var variable;

function(variable)

function function(variable) {
  variable = 2;
  alert ("variable equals " + variable);
  if (exponent == 2) {
    ~~~code1~~~
  } else {
    ~~~code2~~~
  }
}