ฉันจะใช้การโต้ตอบระหว่างสองตัวแปรสำหรับการถดถอยแบบไม่เชิงเส้นหลายครั้งกับ GAM ได้อย่างไร