ฉันจะใช้ตัวแปรเป็นชื่อไฟล์ในพาธของไฟล์เพื่อเก็บอาร์เรย์ numpy ในไฟล์ numpy ได้อย่างไร [ทำซ้ำ]

for filename in os.listdir('/home/Downloads/nightlight_geotiffs'):
  if filename.endswith('.tif'):      # take TIFF-files only
    with rasterio.open(os.path.join('/home/ripperflo/Downloads/nightlight_geotiffs', filename)) as f:      # open GeoTiff and store in f
      img = f.read()     # open GeoTiff as 3D numpy array
      matrix = img[0]     # 3D array to 2D array because nighlight images has only one band
      z_norm = stats.zscore(matrix)      # normalize 2D array

      # save to npy file
      np.save('/home/Downloads/nightlight_z-array/', filename, z_norm)
DIR = '/home/Downloads/nightlight_geotiffs'
files = [x for x in os.listdir(DIR) if x.endswith('.tif')] # gives you all the list of ('.tif files')
NUMPY_DIR = '/home/Downloads/nightlight_z-array/'

for file in files:
  path = os.path.join(DIR, file)
  with open(path,'r') as f:      
    img = f.read()          
    matrix = img[0]          
    z_norm = stats.zscore(matrix)      
    file= file.split('.')[0]
    new_file= os.path.join(NUMPY_DIR,f'{file}')
    
    # save to npy file
    np.save(new_file, z_norm)