ฉันจะได้รับประสิทธิภาพที่ดีที่สุดจากบริการ Windows/wcf ใน C# ได้อย่างไร

public class testclass
{
  public double dub1 {get;set;}
  public double dub2 {get;set;}
}
public testclass[] GetList(int n)
  {
    sw.Restart();
    testclass[] numbers = new testclass[n];
    for (var i = 0; i < n; i++)
    {
      numbers[i] = new testclass { dub1 = i, dub2 = i };
    }
    numbers[0].dub1 = (double)sw.ElapsedMilliseconds;
    return numbers;
  }
public double[] GetDoubles(int n)
  {
    sw.Restart();
    double[] numbers = new double[n];
    numbers[0] = (double)sw.ElapsedMilliseconds;
    return numbers;
  }
class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    while (1 == 1)
    {
      Console.WriteLine("Size of List");
      var number1 = int.Parse(Console.ReadLine());
      var sw = new Stopwatch();

      var test = new ServiceReference1.CalculatorClient();

      sw.Restart();
      var list = test.GetDoubles(number1).ToList();
      Console.WriteLine("Response Time: "+ sw.ElapsedMilliseconds);
      Console.WriteLine("Time to make list: "+list[0]);
    }
  }
}