ฉันสามารถใช้ TLS1.2 กับอะแดปเตอร์ MLLP ได้หรือไม่

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319]
"SchUseStrongCrypto"=00000001

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework\v4.0.30319]
"SchUseStrongCrypto"=00000001