ตัวแปรคลาสกำลังถูกแคช?

class Reach(BaseClass):

  team_map = {
    "Lakers": 'Los Angeles',
    "Celtics": 'Boston',
    "GSW": 'San Francisco',
    "Clippers": 'Los Angeles',
  }

  def __init__(self, name):
    super().__init__(name)
    self.disabled = False

  def get_query_template(self, req_data):

    user_permission= self.get_user_permission(req_data) //sample API request, this returns true or false depending on different scenarios 

    # new xandr reach freq mviews
    if user_permission:
      self.team_map["Lakers"] = 'New Los Angeles'
      self.team_map["Celtics"] = 'New Boston'
      self.team_map["GSW"] = 'New San Francisco'


    print("team map",team_map)
    return team_map
"Lakers": 'New Los Angeles',
"Celtics": 'New Boston',
"GSW": 'San Francisco',
"Clippers": 'Los Angeles',