ตัวแปรโกลบอลและตัวแปรโกลบอลคงที่ [ซ้ำกัน]

static const int x1 = someFunction(5);
const int x2 = someFunction(6);
static int x3 = someFunction(5);
int x4 = someFunction(6);

int main()
{
...