ตัวแปรโกลบอลใน Javascript และ ESLint

"globals": {
    "angular": true
}
"eslintConfig": {
    "globals": {
        "angular": true
    }
}