ตั้งค่าพารามิเตอร์ Sep สำหรับฟังก์ชั่นการพิมพ์ทั่วโลก

some_superlong_list : List # existing list-object with A LOT of elements
print(*some_superlong_list, sep ="\n")

# do something with some_super_long_list

print("IDs:", *map(id.some_superlong_list), sep = "\n")
print("new values:", *some_super_long_list, sep = "\n")
print.sep = "\n" # something like this, to set the 'sep' parameter to "\n" by default