ทำไม list ถึงให้ผลลัพธ์เช่นนี้ [ทำซ้ำ]

asal_list=list()
sol_list=[]
given_list=[1,3,6,7]
target=7
def calc(given_list,i,sol_list,target):
  if i<=len(given_list):
    if sum(sol_list)==target:
       global asal_list
       print(sol_list)
       print(asal_list)
       asal_list.append(sol_list)
       print(asal_list)
    elif i<len(given_list):
       for k in range(len(given_list)):
          sol_list.append(given_list[k])
          if sum(sol_list)<=target:
             calc(given_list,k,sol_list,target)
             sol_list.pop()
          else:
             sol_list.pop()
calc(given_list,0,sol_list,target)`
[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
[]
[[1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]]
[1, 1, 1, 1, 3]
[[1, 1, 1, 1, 3]]
[[1, 1, 1, 1, 3], [1, 1, 1, 1, 3]]
[1, 1, 1, 3, 1]
[[1, 1, 1, 3, 1], [1, 1, 1, 3, 1]]
[[1, 1, 1, 3, 1], [1, 1, 1, 3, 1], [1, 1, 1, 3, 1]]
[1, 1, 3, 1, 1]
[[1, 1, 3, 1, 1], [1, 1, 3, 1, 1], [1, 1, 3, 1, 1]]
[[1, 1, 3, 1, 1], [1, 1, 3, 1, 1], [1, 1, 3, 1, 1], [1, 1, 3, 1, 1]]
[1, 3, 1, 1, 1]
[[1, 3, 1, 1, 1], [1, 3, 1, 1, 1], [1, 3, 1, 1, 1], [1, 3, 1, 1, 1]]
[[1, 3, 1, 1, 1], [1, 3, 1, 1, 1], [1, 3, 1, 1, 1], [1, 3, 1, 1, 1], [1, 3, 1, 1, 1]]
[1, 3, 3]
[[1, 3, 3], [1, 3, 3], [1, 3, 3], [1, 3, 3], [1, 3, 3]]
[[1, 3, 3], [1, 3, 3], [1, 3, 3], [1, 3, 3], [1, 3, 3], [1, 3, 3]]
[1, 6]
[[1, 6], [1, 6], [1, 6], [1, 6], [1, 6], [1, 6]]
[[1, 6], [1, 6], [1, 6], [1, 6], [1, 6], [1, 6], [1, 6]]
[3, 1, 1, 1, 1]
[[3, 1, 1, 1, 1], [3, 1, 1, 1, 1], [3, 1, 1, 1, 1], [3, 1, 1, 1, 1], [3, 1, 1, 1, 1], [3, 1, 1, 1, 1], [3, 1, 1, 1, 1]]
[[3, 1, 1, 1, 1], [3, 1, 1, 1, 1], [3, 1, 1, 1, 1], [3, 1, 1, 1, 1], [3, 1, 1, 1, 1], [3, 1, 1, 1, 1], [3, 1, 1, 1, 1], [3, 1, 1, 1, 1]]
[3, 1, 3]
[[3, 1, 3], [3, 1, 3], [3, 1, 3], [3, 1, 3], [3, 1, 3], [3, 1, 3], [3, 1, 3], [3, 1, 3]]
[[3, 1, 3], [3, 1, 3], [3, 1, 3], [3, 1, 3], [3, 1, 3], [3, 1, 3], [3, 1, 3], [3, 1, 3], [3, 1, 3]]
[3, 3, 1]
[[3, 3, 1], [3, 3, 1], [3, 3, 1], [3, 3, 1], [3, 3, 1], [3, 3, 1], [3, 3, 1], [3, 3, 1], [3, 3, 1]]
[[3, 3, 1], [3, 3, 1], [3, 3, 1], [3, 3, 1], [3, 3, 1], [3, 3, 1], [3, 3, 1], [3, 3, 1], [3, 3, 1], [3, 3, 1]]
[6, 1]
[[6, 1], [6, 1], [6, 1], [6, 1], [6, 1], [6, 1], [6, 1], [6, 1], [6, 1], [6, 1]]
[[6, 1], [6, 1], [6, 1], [6, 1], [6, 1], [6, 1], [6, 1], [6, 1], [6, 1], [6, 1], [6, 1]]
[7]
[[7], [7], [7], [7], [7], [7], [7], [7], [7], [7], [7]]
[[7], [7], [7], [7], [7], [7], [7], [7], [7], [7], [7], [7]]