บริการ WCF เริ่มสองครั้ง

<service name="XX.Impl.Configuration.ConfigurationService" behaviorConfiguration="DefaultServiceBehavior">
  <host>
   <baseAddresses>
    <add baseAddress="net.pipe://localhost/xx/ConfigurationService" />
   </baseAddresses>
  </host>
  <endpoint name="pipeEndPoint" address="" binding="netNamedPipeBinding" behaviorConfiguration="NoDataContextBehavior" bindingConfiguration="pipeBindingConfiguration" contract="ServiceContracts.IConfigurationService" />
  <endpoint name="pipeEndPointMex" address="mex" binding="mexNamedPipeBinding" contract="IMetadataExchange">
  </endpoint>
 </service>