ปัญหาเกี่ยวกับการเข้าถึงตัวแปรในแพ็คเกจต่างๆ

.
├── __main__.py
└── sub
    ├── a.py
    ├── b.py
    └── __init__.py
# -*- coding: utf-8 -*-

var: int = None