พฤติกรรมที่ไม่คาดคิดเมื่อสร้างพาธด้วยตัวแปรสภาพแวดล้อม %userProfile% ใน pwershell

$shortpath = "%userprofile%\dir1\dir2\dir3\filename.ext"
New-Item -Path $currpath -ItemType SymbolicLink -Value ($targetpath) -Force