ฟรีตัวชี้ในเครื่องไปยังอาร์เรย์ตัวชี้ส่วนกลางใน ansi c

char *ptr_array[];

void fnx(...) {

char *local_ptr = &ptr_array[0];

}
const char *array[]={"abcd", "abcd",...}

void getAddr(char **addr); // getting address of specify element in tab;
void fnx(...) {
  char *temp_ptr;
  getAddr(&temp_ptr); //i find here adress what i need in this moment
}