รองรับ NetNamedPipeBinding ใน Unity

RemoteAPIClient client = new RemoteAPIClient(new NetNamedPipeBinding(), new EndpointAddress("net.pipe://localhost/netPipe"));     
try
{
    client.Ping();
}