วนซ้ำคู่อ็อบเจ็กต์ที่ต่อเนื่องกันใน ArrayList

public class Sum {
  public ArrayList<Double> calculateSum(ArrayList<Iter> iter) {
    ListIterator<Iter> it = iter.listIterator();
    ArrayList<Double> sums = new ArrayList<>();

    while (it.hasNext()) {
      Iter it1 = it.next();
      Iter it2;
      if(it.hasNext()){
        it2 = it.next();
      } else {  break; }

      double sum = it1.getValue() + it2.getValue();
      sums.add(sum);
    }
    return sums;
  }
}
public ArrayList<Double> calculateSum(ArrayList<Iter> list) {
  ArrayList<Double> sums = new ArrayList<>();

  for (int i = 0; i < list.size() - 1; i++) {
    double sum = list.get(i).getValue() + list.get(i + 1).getValue();
    sums.add(sum);
  }
  return sums;
}