วิธีที่ pythonic ที่สุดในการใช้ len บนสเกลาร์คืออะไร?

import collections

isinstance(np.arange(10), collections.Sequence)
# returns false
a = 1
try:
    print len(a)
except TypeError:
    print 1