วิธีลบเส้นทางโฟลเดอร์ออกจากสตริงใน python

string=""
count=0
for file in glob.glob(r'G:\\songs\\My Fav\\*'):
    string=string+"{}. {}\n".format(count,file)
    count+=1
string=string.replace("G:\\songs\\My Fav\\","")
print(string)
0. G:\\songs\\My Fav\0001.mp3
1. G:\\songs\\My Fav\0002.mp3
2. G:\\songs\\My Fav\0003.mp3
3. G:\\songs\\My Fav\0004.mp3
4. G:\\songs\\My Fav\0005.mp3