วิธีสร้างลูปภายในลูปใน VBA อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

For iiii = 2 To RLast

For v = 2 To Last2

  If ws2.Cells(v, 7) = ws3.Cells(iiii, 1) Then
    If ws2.Cells(v, 1) <> "FLHIGH" And ws2.Cells(v, 1) <> "VLOWER" Then
      AmountCount2 = AmountCount2 + ws2.Cells(v, 8)
      AmountCount = ws2.Cells(v, 9)
      Coun = 1
      Crit1 = ws2.Cells(v, 5)
    Else
      If Cranes(Locat, Forbidden, Forbidden2, Forbidden3, Forbidden4, Forbidden5) = False Then
        If Coun = 0 Then
          AmountCount = AmountCount + (ws2.Cells(v, 8) + ws2.Cells(v, 9))
          Crit2 = ws2.Cells(v, 5)
          Coun = 1
        Else
          AmountCount = AmountCount + (ws2.Cells(v, 8))
          Crit2 = ws2.Cells(v, 5)
        End If
      Else 
        AmountCount = ws2.Cells(v, 9)
        Crit2 = ws2.Cells(v, 5)
      End If
    End If
  End If
  ws3.Cells(iiii, 4) = AmountCount 
  ws3.Cells(iiii, 5) = AmountCount2 
Next v

Next iiii
Dim srCount As Long: srCount = Last2 - 1
Dim srg As Range: Set srg = ws2.Rows(2).Columns("A:I").Resize(srCount)
Dim sData As Variant: sData = srg.Value

Dim drCount As Long: drCount = RLast - 1
Dim drg As Range: Set drg = ws3.Rows(2).Columns("A:E").Resize(drCount)
Dim dlData As Variant: dlData = drg.Columns("A").Value
Dim dvrg As Range: dvrg = drg.Columns("D:E")
Dim dvData As Variant: dvData = dvrg.Value

Dim sr As Long
Dim dr As Long

For dr = 1 To drCount
  For sr = 1 To srCount
    If sData(sr, 7) = dlData(dr, 1) Then
      If sData(sr, 1) <> "FLHIGH" And sData(sr, 1) <> "VLOWER" Then
        AmountCount2 = AmountCount2 + sData(sr, 8)
        AmountCount = sData(sr, 9)
        Coun = 1
        Crit1 = sData(sr, 5)
      Else
        If Cranes(Locat, Forbidden, Forbidden2, Forbidden3, _
            Forbidden4, Forbidden5) = False Then
          If Coun = 0 Then
            AmountCount = AmountCount + sData(sr, 8) _
              + sData(sr, 9)
            Crit2 = sData(sr, 5)
            Coun = 1
          Else
            AmountCount = AmountCount + sData(sr, 8)
            Crit2 = sData(sr, 5)
          End If
        Else
          AmountCount = sData(sr, 9)
          Crit2 = sData(sr, 5)
        End If
      End If
    End If
  Next sr

  dvData(dr, 1) = AmountCount
  dvData(dr, 2) = AmountCount2

Next dr

dvrg.Value = dvData