วิธีหลีกเลี่ยงช่องโหว่ที่ตรวจพบสำหรับ netnamedpipeBinding โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์เซอร์เฟซ

string address = 'net.pipe://localhost/xyz/WCFService';
NetNamedPipeBinding binding = new 
NetNamedPipeBinding(NetNamedPipeSecurityMode.Transport);
binding.ReceiveTimeout = TimeSpan.MaxValue;
EndpointAddress ep = new EndpointAddress(address);
channel = ChannelFactory<WCFServiceLib.ITest1Service>.CreateChannel(binding, 
ep);