วิธีอัพโหลดภาพโดยใช้ dropzone ในเชิงมุม 4 ที่ปุ่ม click

import { Component, ViewChild } from '@angular/core';
import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
import { FormBuilder, FormGroup, Validators } from '@angular/forms';
import { DropzoneModule, DropzoneComponent, DropzoneDirective, 
DropzoneConfigInterface } from 'ngx-dropzone-wrapper';


@Component({
selector: 'my-app',
templateUrl: `./app.component.html`,
styleUrls: ['./app.component.css']
})
export class AppComponent {

UsreName: string = "Midhun";
@ViewChild('drpzone') drpzone: DropzoneConfigInterface;myFiles: string[] = [];
sMsg: string = '';

getFileDetails(e: any) {

  //console.log (e.target.files);
  for (var i = 0; i < e.target.files.length; i++) {
    this.myFiles.push(e.target.files[i]);
  }


}

onSending(data: any): void {
  // data [ File , xhr, formData]
  const file = data[0];
  const formData = data[2];
  formData.append('Name', "Midhun");
  console.log("enetered");
}

uploadFiles() {
  //this.drpzone.processQueue();
  this.drpzone.processQueue();
  console.log("uploading...");
}

onSendingmultiple() {

}

onError() {

}
onSuccess() {

}


//public type: string = 'component';
public type: string = 'directive';

public config: DropzoneConfigInterface = {
  url: 'http://localhost:60945/api/fileupload/',
  //url: 'http://localhost:60945/user/PostUserImage',
  //url:'https://httpbin.org/post',
  maxFiles: 5,
  clickable: true,
  acceptedFiles: 'image/*',
  createImageThumbnails: true,
  autoProcessQueue: false,
  addRemoveLinks: true,

};

constructor() { }


}
<div class="text-center well">
      <dropzone [config]="config" #drpzone
           [message]="'Click or drag images here to upload'"
           (error)="onError($event)"
           (sending)="onSending($event)"
           (sendingmultiple)="onSendingmultiple($event)"
           (success)="onSuccess($event)">
      </dropzone>
    </div>
    <br />
    <button (click)="uploadFiles()">Upload</button>