วิธีเริ่มต้นสภาพแวดล้อม Conda ด้วย Docker Container

docker exec -it [ID] bash -c "python script.py"
CommandNotFoundError: Your shell has not been properly configured to use 'conda activate'.