วิ่ง Yii จาก subdir ลบ subdir ด้วย .htaccess ในขณะที่ .css,.js และไฟล์และ dirs ที่มีอยู่ยังคงใช้งานได้

- application
  - assets
  - css
  - config
  - protected
    - .htaccess
  - ...
  - .htaccess
- framework
  - [Yii framework inside]
- .htaccess
'urlManager'=>array(
    'urlFormat'=>'path',
    'showScriptName'=>false,
    'rules'=>array(
      '' => 'site/index',
      '<controller:\w+>/<id:\d+>'=>'<controller>/view',
      '<controller:\w+>/<action:\w+>/<id:\d+>'=>'<controller>/<action>',
      '<controller:\w+>/<action:\w+>'=>'<controller>/<action>',
    ),
  ),
  'request' => array(
    'baseUrl' => 'http://www.example.com',
  ),