สคริปต์ Python ไม่พบตัวแปร ENV ที่รันด้วย CRON ในคอนเทนเนอร์นักเทียบท่า

* * * * * /usr/local/bin/python3 /app/dog.py > /proc/1/fd/1 2>/proc/1/fd/2
# empty line
FROM python:3.10

RUN apt-get update && apt-get install -y cron

WORKDIR /app/

COPY crontab .

COPY dog.py .

RUN chmod -R 755 /app/

RUN crontab /app/crontab

CMD ["cron", "-f"]